ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE- wypełnienie formularza nie zajmie dłużej niż 10 minut!

formularz

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy wspierają osoby w trakcie edukacji i absolwentów, dając im możliwość pracy, którą mogą oni pogodzić ze studiowaniem i nauką, a także umożliwiają podjęcie pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów/szkoły bez doświadczenia.

Efektem finalnym konkursu ma być wykaz opolskich firm, które chętnie dają studentom szansę na praktykę, staż, czy zatrudnienie. Dla wielu młodych osób praca połączona z nauką to jedyna szansa na edukację w większym mieście, dlatego konkurs ma promować postawę takich firm, a także wskazać gdzie studenci, uczniowie oraz słuchacze mogą łatwo znaleźć praktyki, staż, a także miejsce pracy po zakończeniu nauki, nie posiadając jeszcze doświadczenia zawodowego.

Nagrodą w konkursie dla Laureata będzie certyfikat i możliwość wykorzystania logo konkursowego dla celów marketingowych. Dodatkowo będzie możliwa publikacja opisu działalności firmy na stronie konkursu.

PYTANIA DOTYCZĄ OSÓB ZATRUDNIONYCH W FIRMIE

w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku
w następujących kategoriach:

Nazwa firmy:*
NIP:*
Adres wykonywanej działalności:*
Osoba do kontaktu:*
Tel.:*
Email:*
1. Czy umożliwialiście Państwo studentom, uczniom, słuchaczom prace dorywcze ?*
2. Jeśli tak, to ile osób podjęło prace dorywcze w badanym okresie ?
3. Ile wynosiło średnie, miesięczne wynagrodzenie (brutto) za prace dorywcze w Państwa firmie w PLN w badanym okresie?*
4. Czy w przypadku zatrudnienia studenta, ucznia lub słuchacza do pracy dorywczej umożliwiacie Państwo dostosowanie grafiku do potrzeb osób uczących się?*
5. Czy osoby zatrudnione do prac dorywczych miały możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach, nabycia dodatkowych kwalifikacji?*
jeśli TAK, proszę opisać w jakich szkoleniach uczestniczyli pracownicy i jakie nowe kwalifikacje zdobyli:
6. Jakie dodatkowe benefity otrzymali studenci, słuchacze uczniowie zatrudnieni do prac dorywczych:*
7. Czy Państwa firma oferuje pracownikom korzyści w zakresie Employee Value Proposition, jeśli TAK to jakie?*
jeśli TAK:
inne, jakie:
8. Czy organizowaliście Państwo praktyki zawodowe lub staże zawodowe dla osób uczących się w badanym okresie?*
9. Ile osób podjęło praktyki lub staże w Państwa firmie?*
10. Czy praktyki lub staże zawodowe były:*
11. Czy macie Państwo opracowane i spisane specjalne procedury w przedsiębiorstwie do przeprowadzania staży lub praktyk zawodowych, od pierwszego dnia z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie stażu lub praktyki?*
12. Czy stażyści lub praktykanci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach, nabycia dodatkowych kwalifikacji?*
13. Jakie dodatkowe benefity otrzymali studenci, słuchacze uczniowie podczas stażu lub praktyk zawodowych:*
14. Czy w ramach stażu/praktyk zawodowych oferują Państwo elastyczny czas pracy?*
jeśli TAK, to na czym on polega? np. Czy wymaga się wypracowania konkretnej liczby godzin w ciągu tygodnia, a stażysta/praktykant dowolnie dopasowuje sobie dni/godziny pracy?
15. Co jaki czas jest prowadzona rekrutacja na staże/praktyki/ prace dla studentów, uczniów, słuchaczy i absolwentów w Państwa firmie?*
16. Czy po odbyciu stażu lub praktyk zawodowych studenci, uczniowie lub słuchacze kontynuowali pracę w Państwa firmie?*
jeśli TAK, to ilu stażystów lub praktykantów zostało zatrudnionych?
17. Czy umożliwialiście Państwo studentom, uczniom oraz słuchaczom pracę zgodną z kierunkiem nauczania podczas trwania nauki, mającą na celu wdrożenie do przyszłego zatrudnienia, po zakończeniu edukacji?*
18. Czy podczas pandemii COVID-19 Państwa firma prowadziła rekrutację na stanowisko praktykanta/ stażysty?*
19. Czy ze względu na pandemię COVID-19 spadło zainteresowanie pracą w Państwa firmie wśród potencjalnych pracowników będących osobami w trakcie nauki/ absolwentami uczelni wyższych?*
20. Czy w badanym okresie zostali zatrudnieni w przedsiębiorstwie absolwenci**?*
21. Jeśli tak, to ilu absolwentów** zostało zatrudnionych?*
22. Czy absolwenci** mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach, nabycia dodatkowych kwalifikacji?*
jeśli TAK, proszę opisać w jakich szkoleniach uczestniczyli pracownicy i jakie nowe kwalifikacje zdobyli:
23. Jakie dodatkowe benefity otrzymali zatrudnieni absolwenci**:*
24. Czy pod kątem absolwentów** firma ma opracowany specjalny program onboardingowy?*
25. Czy firma ma opracowany jasny system ścieżek kariery pod kątem nowych pracowników, w tym absolwentów**?*
26. Ilu absolwentów** zatrudnionych w badanym okresie otrzymało awans?*
27. Uwagi końcowe - Informacja/zachęta dla studentów, uczniów oraz słuchaczy. Osoby uczące się codziennie szukają miejsca, gdzie mogą “szybko dorobić”, odbyć praktyki, staż, a także potencjalnego miejsca do pracy po zakończeniu nauki. Często nie wiedzą, gdzie się udać, aby uzyskać zatrudnienie. Na jakie zatrudnienie/ staż/praktykę/przygotowanie do zawodu mogą liczyć w Państwa firmie? Absolwenci jakich kierunków nauczania są pożądani w Państwa firmie? Jakich kompetencji wymaga Państwa firma od absolwentów? Proszę o wskazanie formy zatrudnienia, działu firmy, stanowisk.*

*prace dorywcze to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno prawnej, umowy o dzieło lub innej formy na czas określony, nie mający charakteru stałego; związany z czasowym zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników
**absolwent – osoba, która ukończyła szkołę średnią, podyplomową lub uczelnię wyższą nie dalej niż 5 lat licząc od dnia otrzymania dyplomu.